С П И С О К

наукових та науково-методичних праць

к.геогр.н., доцента кафедри економіки підприємства НУВГП

КОРОТУНА СЕРГІЯ ІГОРОВИЧА

Перелік наукових праць

Видавництво, журнал (номер, рік)

Об’єм др. арк.

Співавтори

105

 

К-ть стор. друку

362,12

 

1

Исследование лазерной геодезической техники, разработка  рекомендаций по ее созданию, усовершенствованию, внедрению в гидромелиоративное, промышленное и гражданское  строительство Ровенской области

Заключительный отчет по х/д теме 12-7 Гос.рег. № 01825055226 - Ровно: б/и УИИВХ, 1984. – С.41-53

0,50

Джунь И.В., Васильева Э.А.

2

Эколого-экономические аспекты повторного использования дренажно-сбросных вод Дунайских рисовых систем для орошения сельскохозяйственных культур

Экологическое совершенствование мелиоративных систем \ Тезисы докладов Всесоюзной научно-практ. конф. молодых ученых - М, ВНИИГиМ, 1989. - С.158

0,05

Гончаров С.М., Кропивко С.М.

3

Деякі проблеми впливу соціально-економічних факторів на демографічну ситуацію в Рівненській області

Географія населення України та умови його життєдіяльності: Тези доповідей - Луцьк,1993

0,10

Коротун Л.К.

4

Исследование низших рангов агроландшафтных систем в западном Полесье Украины

В сб. “Агроландшафтные системы и их мониторинг”. Материалы междунар. конференци. 1993. – К.: Наукова думка

0,10

Коротун И.М.

5

Рівненська область. Контурні карти

Рівне: Рівнен.відділ ГТ України, 1994

0,30

 

6

До проблеми створення геоінформаційної системи області

Проблеми географії України \ Мат-ли наук. конф. -Львів, 1994, - С.63

0,10

Коротун І.М.

7

Географія в негеографічних вузах (Організаційні проблеми)

Проблеми географії України \ Мат-ли наук. конф. -Львів, 1994, С.63

0,05

Коротун Л.К.

8

Методичні   вказівки до  виконання  практичних робіт з курсу "Розміщення  продуктивних сил  і  економіка  районів" для студентів  спеціальностей 06.08, 07.06, 07.12 денної та заочної  форм навчання 067-116

Рівне: УІІВГ, 1994

0,5

Коротун Л.К.

9

До проблеми басейнового підходу при формуванні геоінформаційної системи області

Тези доповідей  VІІ з’їзду УГТ. - К.: 1995. -С.375

0,15

 

10

Методичні   вказівки з вивчення курсу "Розміщення  продуктивних сил  і  економіка  районів" для студентів  спеціальностей 07.050106 "Економіка підприємства", 07.05106 "Облік і аудит" заочної  форм навчання 067-123

Рівне: УІІВГ, 1995

0,4

Коротун Л.К.

11

Методичні   вказівки з вивчення курсу “Система технології галузей народного господарства” та виконання контрольної роботи для студентів спец. 7.050107 "Економіка підприємства" заочної форми навчання

Рівне: УДАВГ, 1996

0,4

 

12

Методичні   вказівки з вивчення курсу "Розміщення  продуктивних сил  і  економіка  районів" та виконання контрольної роботи для студентів  спеціальностей 7.050107 "Економіка підприємства" заочної  форм навчання 067-131

Рівне: УДАВГ, 1996

0,5

Коротун Л.К.

13

Методичні   вказівки з вивчення курсу "Розміщення  продуктивних сил  і  економіка  районів" та виконання контрольної роботи для студентів  спеціальностей 7.050106 "Облік і аудит" заочної  форм навчання 067-132

Рівне: УДАВГ, 1996

0,5

Коротун Л.К.

14

До питання про еколого-економічний аналіз території

Матеріали наук. конф. УІІВГ 1995 року, - Рівне: УІІВГ, 1995. - С.138

0,05

 

15

До питання про методику використання картографічного матеріалу для екологічної оцінки стану басейнів малих річок в дисципліні «Еколого-економічна оцінка розміщення про­дуктивних сил»

Матеріали наук. конф. УІІВГ 1996 року, - Рівне: УІІВГ, 1996. - С.64

0,05

 

16

Завершальний етап контролю знань при вивченні курсу «Розміщення про­дуктивних сил і економіка району»

Проблеми і досвід підготовки спеціалістів для ринкової економіки \ Матеріали наук.-практ. конференції. Листопад 1996, - Рівне, УДАВГ, 1996. - с.23-26

0,20

Гончаров С.М., Коротун Л.К.

17

Новий підхід до організації екзамену по курсу «Розміщення продуктивних сил і економіка району»

Матеріали наук. конф. УІІВГ 1996 року, - Рівне: УІІВГ, 1996. - с.42

0,10

Коротун Л.К.

18

Використання картографічних матеріалів при еколого-економічній оцінці басейнів річок в Західному Поліссі України

Матеріали наук. конф. УІІВГ 1996 року, - Рівне: УІІВГ, 1996. - с.152

0,10

 

19

До питання обґрунтування необхідності реконструкції меліоративних систем

Дидактичне і комп’ютерне забезпечення екологічної освіти / Зб. тез доповідей Рівне, 1996. - с.42

0,05

Гончаров С.М.

20

Статистичний аналіз ефективності меліорованих земель

Проблеми ринкової економіки України / Матеріали науково-практичної конференції. - Рівне, Вид-во УДАВГ, 1997 - с.15

0,15

 

21

До питання про використання геоморфологічних показників для оцінки стану гідромеліоративних систем

Проблеми ринкової економіки України / Матеріали науково-практичної конференції, - Рівне, Вид-во УДАВГ, 1997 - с.45

0,15

Гончаров С.М.

22

Природні умови і ресурси України

Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Рівне. Вид-во УДАВГ, 1997 - 175с.

16,93

Коротун І.М., Коротун Л.К.

23

До проблеми геоморфологічного обґрунтування реконструкції осушувальних систем у Західному Поліссі України

Українська геоморфологія: стан і перспективи / матер. міжн. наук.-практ. конф. Львів. Меркатор, 1997 – с.125

0,20

Коротун І.М., Година С.В.

24

Використання геоморфологічних показників при оцінці стану і роботи ГМС

Українська геоморфологія: стан і перспективи / матер. міжн. наук.-практ. конф. Львів. Меркатор, 1997 – с.208

0,25

 

25

Гідромеліоративні системи: геоморфологічні показники

Водне господарство України 1997 Спецвипуск. – с.29

0,20

Гончаров С.М.

26

Ефективність використання осушених земель у Західному Поліссі України

Актуальні проблеми водного господарства. Збірник наукових праць. Том 1. Рівне. Вид-во УДАВГ, 1997 – с.137

0,25

Гончаров С.М.

27

Розміщення продуктивних сил України

Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Рівне. Вид-во УДАВГ, 1997 - 410с.

52,50

Коротун І.М., Коротун Л.К.

28

Проблеми активізації пізнавальної мотивації студентів молодших курсів

Рівне. Вид-во УДАВГ, 1997 - с.

0,20

 

29

Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу “Системи технології галузей народного господарства” та виконання індивідуальної роботи для студентів спец. 7.050108 "Маркетинг"

Рівне: РІС, 1997

0,5

 

30

Конспект лекцій з курсу “Система технології галузей народного господарства” та виконання індивідуальної роботи для студентів спец.7.050107 "Економіка підприємства"

Рівне: УДАВГ, 1997

2,64

 

31

Методичні   вказівки до виконання практичних занять з курсу “Фізична географія частин світу” для студентів спец.4.030.405 «Міжнародне країнознавство»

Рівне: РІС, 1997

0,72

 

32

Зміна ґрунтового покриву під впливом гідротехнічних меліорацій на території Рівненської області

/ Конфер. меліорат. грунтознавства. Рівне. РДТУ, 1998. – с.162

0,25

 

33

До питання просторового еколого-економічного аналізу території Західного Полісся на прикладі Рівненської області

Экономика, общество, рынок / Научн. зап. Харьков. ХИУ, 1998. – с.181

0,40

 

34

Розміщення продуктивних сил України

Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Вид. 2-ге Рівне. Вид-во РДТУ, 1998 - 410с.

52,50

Коротун І.М., Коротун Л.К.

35

Оцінка ефективності використання осушених земель у Західному Поліссі України з урахуванням природних умов

Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми / Зб. наук. праць. За матеріалами доповідей міжнар. науково-практ. конф., м.Львів, 21-23 травня 1998 р. – Львів, НАН України Ін-т регіональних досліджень, 1998 ч.ІІІ, с.28

0,20

 

36

Динаміка урожайності головних сільськогосподарських культур на меліорованих землях

Українське Полісся (вчора, сьогодні, завтра) / Збірник наукових праць. – Луцьк: Світанок, 1998. – с.149

0,42

 

37

Досвід проведення контролю знань студентів при вивченні курсу “Розміщення продуктивних сил”

Українське Полісся (вчора, сьогодні, завтра) / Збірник наукових праць. – Луцьк: Світанок, 1998. – с.207

0,30

Коротун Л.К.

38

Розміщення продуктивних сил України

Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Вид. 3-тє Рівне. Вид-во ДІВА, 1998 - 410с.

52,50

Коротун І.М., Коротун Л.К.

39

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу “Основи підприємницької діяльності” студентами спец. 7.050107 “економіка підприємства” 067-156

Рівне: УДАВГ, 1998

0,72

Гус В.М.

40

Методичні вказівки для виконання розрахунку еколого-економічних показників та узагальнений підхід до визначення економічної ефективності природоохоронної діяльності в дипломній роботі студентами спец.7.070801 “Екологія” 067-157

Рівне: УДАВГ, 1998

1,2

Гус В.М.

41

Комплексна оцінка економічного стану регіонів на основі багатовимірного статистичного аналізу

Мат-ли наук. конфер. Рівне: РДТУ, 1999

0,30

Карпович Н.І.

42

Використання інтерактивного підручника в навчальному процесі

Мат-ли наук. конфер. Рівне: РДТУ, 1999

0,20

Коротун Л.К.

43

Рівненська область. Контурні карти

Вид-ня 2-е. Рівне: Каліграф, 1999

0,72

 

44

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка природокористування” студентами спеціальності 7.070801 “Екологія” 067-177

Рівне: РДТУ, 1999

 

 

45

Природні ресурси України (навч. посібник)

Рівне:  ПРИНТ ХАУЗ, 2000. – 192с.

30,78

Коротун І.М., Коротун Л.К.

46

Географічні аспекти еколого-економічної оцінки продуктивних сил

Україна та глобальні процеси: географічний вимір: Зб.наук. праць. В 3-х т. – Київ-Луцьк: Ред-вид. відд. „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – т.3. – с.118

0,25

Коротун Л.К.

47

Теоретичні аспекти оптимізації водорегулювання осушувальних земель

Україна та глобальні процеси: географічний вимір: Зб.наук. праць. В 3-х т. – Київ-Луцьк: Ред-вид. від. „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – т.3. – с.36

0,20

 

48

Рівненська область. Контурні карти

Вид-ня 3-є. Рівне: Рівн. ін-т підв. кваліф. пед. кадрів, 2000

0,72

 

49

Методичні вказівки для виконання ККР з курсу “Оцінка землі і нерухомості” для студентів спец. 7.050107 “Економіка підприємства”

Рівне: РДТУ, 2000

0,72

Жидик М.Ю.

50

Методичні вказівки для виконання до виконання курсової роботи з курсу “Розміщення продуктивних сил України” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.050106 “Облік і аудит”

Рівне: РДТУ, 2000

0,84

Коротун Л.К.

51

Навчально-методична розробка для проведення контролю знань з курсу „Розміщення продуктивних сил” для студентів економічних спеціальностей

Рівне: Парадайз, 2001. – 32 с.

2,25

 

52

Рівненська область. Контурні карти

Вид-ня 4-е. Рівне: Каліграф, 2001

0,72

 

53

Витрати на запобігання негативного антропогенного впливу на природне середовище

Мат-ли наук. конфер. Рівне: РДТУ, 2001

0,20

Коротун Л.К.

54

Методичні прийоми викладання курсу “Розміщення продуктивних сил” в дистанційному навчанні

Мат-ли наук. конфер. Рівне: РДТУ, 2001

0,60

 

55

Природні ресурси України / Конспект лекцій для студентів екологічних спеціальностей

Рівне: РДГУ, 2003. – 108 с.

6,75

 

56

Економічна ефективність гідротехнічних меліорацій

Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – Випуск 1(7), с.58

0,20

 

57

Екологічна регламентація використання земельних та водних ресурсів у сільськогосподарському виробництві Рівненської області

Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – Випуск 8 (2), с.90

0,50

 

58

Конспект лекцій з курсу “Економічний ризик та методи його розрахунку” для студентів економічних спеціальностей

Рівне: ЄУФІМБ, 2003. – 62 с.

3,88

 

59

Методичні вказівки з виконання практичних робіт з курсу “Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка” для студентів економічних спеціальностей (денної і заочної форм навчання)

Рівне: УДУВГП, 2003. – 40 с.

2,5

 

60

Практичні роботи з курсу “Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка” для студентів економічних спеціальностей денної і заочної форм навчання

Рівне: УДУВГП, 2003. – 48 с.

3

 

61

Індивідуальні картографічні завдання з курсу “Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка” для студентів економічних спеціальностей денної і заочної форм навчання

Рівне: УДУВГП, 2003. – 96 с.

6

 

62

Полісся як об’єкт інвестування

Вісник НУВГП. Економіка. ч.4, 2004. – Випуск 4 (28), С. 228-231

0,25

 

63

Природні ресурси України (навч. посібник)

Рівне:  ПП Рожков, 2004. – 192с.

30,78

Коротун І.М., Коротун Л.К.

64

Історія розвитку меліорацій на території Західного Полісся (на прикладі Рівненської області)

Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – Випуск 1 (9), С. 45-

0,44

 

65

Системи технологій: Конспект лекцій

Рівне: ПАРАДАЙЗ, 2006. – 118 с.

7,90

 

66

Економічний ризик та методи його вимірювання: Конспект лекцій

Рівне: ПАРАДАЙЗ, 2006. – 102 с.

6,40

 

67

Регіональні аспекти розвитку малого підприємництва на Рівненщині

Вісник НУВГП. Економіка. ч.4, 2006. – Випуск 4 (36), С. 272-278

0,40

 

68

Економічний ризик та методи його розрахунку: Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей

Рівне: ЄУ, 2006. – 102 с.

6,4

 

69

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей

Рівне: НУВГП, 2006. – 380 с.

23,75

Романів О.Я.

70

Досвід та проблеми викладання навчальної дисципліни "Регіональна економіка" в умовах кредитно-модульної системи навчання

Нова педагогічна думка: наук.-метод. журн. Мат-ли VIII Всеукр. наук.-метод. конф. 2007. – Спецвип. лист., С. 292-298.

0,35

Романів О.Я.

71

Географія поширення релігійних громад в Рівненській області

Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – Випуск 18, С. 42-47

0,50

 

72

Екологічна регламентація використання земельних та водних ресурсів у сільськогосподарському виробництві Рівненської області

Наукові записки ТНПУ. Серія Географія № 2 Вип.24 Тернопіль 2008 С.156-166

0,60

 

73

Проблемы технического состояния мелиоративных систем Ровенской области

Роль мелиорации и водного хозяйства в реализации национальных проектов // Мат-лы междунар. научно-практической конференции. – М.: МГУП, 2008 – Ч.1, С.157-161

0,40

 

74

Теоретичні основи еколого-географічної оцінки

Вісник НУВГП / Зб.наук.праць. Економіка, 2008. – Випуск 2 (42),С.114-122

0,65

 

75

Національний склад населення Рівненської області

Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. праць. – К.: ДНВП "Картографія", 2008. – Вип. 3, С.162-165

0,40

 

76

Картографічні методи оцінки неоднорідності концентрації меліорованих земель території

Стратегія забезпечення сталого розвитку України // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. м. Київ, 20 травня 2008 р. – У трьох частинах / РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України, 2008. –  Ч. 1. С. 240-244

0,30

 

77

Географія рекреаційних ресурсів України

Вісник НУВГП / Зб.наук.праць. Економіка, 2008. – Випуск 4 (44) Ч.3, С.110-114

0,30

 

78

Коріння сучасних екологічних проблем Західного Полісся та перспективи їх вирішення

Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – Випуск 19, с.X 35-40 XX

0,75

 

79

Удосконалення маркетингової складової в управлінні вищим навчальним закладом

Вісник НУВГП / Зб.наук.праць. Економіка, 2008. – Випуск 4 (44) Ч.5, С.262-271

0,60

Коротун О.П.

80

Оптимізація замкнутих географічних мереж методом графів

Вісник НУВГП / Зб.наук.праць. Економіка, 2008. – Випуск 4 (44) Ч.1, С.90-97

0,40

Зубик Я.Я.

81

Картографо-статистические методы анализа экономической эффективности гидромелиораций

Географическое образование и наука в россии: история и современное состояние // Мат-лы междунар. научно-практ. конф. – С-П: СПГУ, 2008 –

0,50

 

82

Проблемы преподавания географических дисциплин в негеографических ВУЗах

Непрерывное географическое образование: новые технологии в системе высшей и средней школы // Мат-лы ІІ междунар. научно-практ. конф. – Гомель: ГГУ им.Ф.Скорины, 2009. – С.20-21

0,30

 

83

Розвиток сільського туризму як перспективного виду підприємництва в рекреаційній сфері Рівненської області

Дністровський каньйон – унікальна територія туризму // Мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – С.178-180

0,30

Коротун О.П.

84

Водообеспечение, водопользование и водопотребление на Украине

Роль мелиорации в обеспечении продовольствен-ной и экологической безопасности России перспективи: Мат-лы междунар. научно-практ. конф. Часть ІІ. – М.: ФГО ВПО МГУП, 2009 – С.466-472

0,60

 

85

Еколого-економічні підходи до оцінки земельних ресурсів та відшкодування збитків, нанесених забрудненням земельних ресурсів

Вісник НУВГП / Зб.наук.праць. Економіка, 2009. – Випуск 2 (46), С.152-159

0,40

 

86

Географічні чинники впливу на розвиток рекреаційно-туристичного комплексу Рівненської області

Теоретические и прикладные проблемы современной географии // Мат-ли междунар. научной конф., памяти акад. Г.И. Швебса. – Одесса: Изд-во ВМВ, 2009. – С.75-77

0,20

Коротун О.П.

87

Особливості розвитку екологічної освіти закордоном

Проблеми і перспективи екологічної освіти: Мат-ли міжн. наук.-практ. семінару. –  Львів: Вид. центр ЛНУ, 2009. – С.58-64

0,45

 

88

Особливості територіальної організації господарства Рівненської області

Вісник НУВГП / Зб.наук.праць. Економіка, 2009. – Вип.2 (46), С.

0,70

 

89

Экологическое образование: парадигмальные сдвиги и новые тенденции

Проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах інтеграції в міжнародний освітній простір. Мат-ли ІХ міжнар. наук.-метод. конфер // Нова педагогічна думка (Наук-метод. журн.), Рівне. - Спецвип. 1 груд 2009. - С.162-173

0,65

Каропа Г.Н.

90

Проект Схеми стратегічного планування території Рiвненської області

Вісник НУВГП / Зб.наук.праць. Економіка, 2009. – Вип.2 (46), С.

0,55

 

91

Види та принципи формування зеленого сільського туризму як частини туристично-рекреаційного комплексу

Вісник НУВГП / Зб.наук.праць. Економіка, 2009. – Вип.2 (46), С.

0,40

Коротун О.П.

92

Основные показатели конкурентоспособности туризма

Страноведение и регионоведение в решении проблем устойчивого развития в современном мире: матер. Межд. научн. конф. - СПб: ВВМ, 2010. - С.377

0,20

Коротун О.П.

93

Проблемы сохранения экосистем бассейнов рек Украины в условиях избыточной антропогенной нагрузки

Эколого-географичсекие исследования в речных бассейнах / Мат-лы междунар. научно-практич. конференции. – Воронеж: ВГПУ, 2009. – С.213-218

0,40

 

94

Методика экологического образования

Терминологический словарь для студ. спец. 1-31 02 01 02 "География (научно-педагогическая деятельность)" специализации 1-31020112 "Рациональное природопользование и охрана природы" / сост.: Г.Н.Каропа и др.; М-во образ. РБ, Гомельский гос. ун-т им.Ф.Скорины. - Гомель: ГГУ, 2009. - 220 с.

11,70

Каропа Г.Н., Михалкина Е.Н., Ермакова Г.Г.

95

Общее землеведение

Терминологический словарь для студ. заочн. отд. спец. 1-31 02 01 02 "География (научно-педагогическая деятельность)" / сост.: Г.Н.Каропа, С.И.Коротун, Р.В.Краснощеков, Г.Г.Ермакова, Е.Н.Михалкина, И.С.Гигоренко / под ред. Г.Н.Каропы; М-во образ. РБ, Гомельский гос. ун-т им.Ф.Скорины. - Гомель: ГГУ, 2009. - 211 с.

11,00

Каропа Г.Н., Краснощеков Р.В., Ермакова Г.Г., Михалкина Е.Н., Григоренко И.С.

96

Екологічні проблеми біологічних ресурсів Рівненської області

Людина і довкілля. Проблеми неоекології. - Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна. 1(12)-2(13), 2009. – С.

0,44

 

97

Економічна оцінка екологічних збитків

Географія та екологія: наука і освіта / Матер. ІІІ Всеукр. гаук.-практ. конф. - Умань: Вид. "Сочінський", 2010. - С.110

0,20

 

98

Коротка історія вивчення природних ресурсів україни

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Мерій: географія. Спец. випуск: Стале природокористування підходи, проблеми, перспектива. - Тернопіль: СМП "Тайп". - №1. - 2010. - С.416-420

0,40

 

99

Перспективы использования речного стока на Припятьском Полесье

Москва

0,25

 

100

Педагогічні основи формування наукового світогляду учнів на прикладі вивчення географії

Географія та екологія: наука і освіта / Матер. ІІІ Всеукр. гаук.-практ. конф. - Умань: Вид. "Сочінський", 2010. -С.112

0,20

Каропа Г.М.